INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮDARBINIMO TIKSLAIS

Informuojame, kad Jums pateikus savo asmens duomenis UAB „Humana LT“ (toliau – Bendrovė) tvarkys Jūsų asmens duomenis (gyvenimo aprašymą bei kitą pateiktą informaciją) siekdami įvertinti Jūsų tinkamumą dirbti siūlomą/pageidaujamą darbą. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi rankiniu būdu.

Informuojame, jog Jūs turite teisę:

• susipažinti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,

• reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą,

• reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Jūsų asmens duomenis,

• kreiptis, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti,

• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą įdarbinimo tikslu,

• reikalauti, kad Įstaiga sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus,

• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo įdarbinimo tikslais. Tai galite padaryti šiais būdais: kreipdamiesi telefonu: +370 63 065 476; elektroniniu paštu: info@humana.lt (laiške nurodykite savo vardą, pavardę ir lankymosi Bendrovėje datą) arba adresu Kibirkšties g. 6, Vilnius.

Informuojame, kad, siekdami įvertinti Jūsų tinkamumą dirbti siūlomą darbą, Jūsų asmens duomenis tvarkysime iki atrankos pabaigos, tačiau ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo duomenų pateikimo (neįdarbinimo atveju), išskyrus atvejus, jei Jūs pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite. Tokiu atveju Bendrovė nutrauks Jūsų asmens duomenų tvarkymą nuo Jūsų nesutikimo Bendrovėje gavimo dienos.