TPL_GK_LANG_MAINMENU

Metodikos

PASAKŲ LAŠELIAI

METODINĖ PRIEMONĖ, SKIRTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS

THE DROPS OF THE TALES

METHODOLOGICAL HANDBOOK FOR THE TEACHERS OF THE KINDERGARTENS, THE PRE – SCHOOL INSTITUTIONS AND THE PRIMARY SCHOOLS

SOLIDARUMO MOKYKLOS BALTIJOS ŠALYSE

METODINĖ GLOBALIOJO PILIETIŠKUMO UGDYMO PRIEMONĖ

SOLIDARNE SZKOŁY W KRAJACH BAŁTYCKICH

METODINĖ GLOBALIOJO PILIETIŠKUMO UGDYMO PRIEMONĖ (LENKŲ KALBA)

GLOBALUSIS ŠVIETIMAS MOKYKLOS GYVENIME

Metodinis leidinys mokytojams ir mokyklų administracijų atstovams

KATEMO BENDRUOMENĖS MOKYKLA

Metodinė priemonė su nuoroda į video medžiagą (video su lietuviškais subtitrais)

HPPB projektai

 VšĮ "Humana People to People Baltic" (HPPB) yra narė tarptautinio Humana People to People judėjimo, kurio ištakos siekia septintąjį 20 a. dešimtmetį. Judėjimo principai įrašyti pavadinime: humaniškumas ir bendradarbiavimas. Judėjimo misija yra prisidėti prie vystymosi itin neturtingose pasaulio šalyse. Paramos vystymuisi projektų veiklos planuojamos ir įgyvendinamos remiantis valia bendradarbiauti ir solidarumu. Sutelktos partnerių pastangos kreipiamos visų pirma į kasdienių gyvenimo sąlygų pagerinimą. Žmogiškojo solidarumo misiją judėjimo nares organizacijos įgyvendina bendradarbiaudamos ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis nevyriausybinėmis, tarptautinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis, verslo partneriais. Kai kuriuose projektuose mobilizuojama visa vietos bendruomenė.

Lietuvos Humana, VšĮ "Humana People to People Baltic", tarptautinio Humana People to People judėjimo misijoje dalyvauja rengdama ir įgyvendindama visuomenei svarbius vystymo projektus ar įsijungdama partneriu į kitų vykdomus projektus. Lėšų šiems žmogiškojo solidarumo projektams įgyvendinti HPPB sukaupia vykdydama ūkinę veiklą - iš prekybos dėvėtais drabužiais. Nuosavos lėšos, nuosavas piniginis įnašas, dažnai yra viena iš išorės fondų sąlygų gauti tikslinę  paramą savo jėgomis parengtiems projektams įgyvendinti. Per daugiau nei 15 metų sumaniai organizuojama ir nuolat tobulinama HPPB veikla leidžia sukaupti lėšų partnerystės veikloms, taip ir pritraukti išorės fondų teikiamą tikslinę paramą žmogiškojo vystymo projektams įgyvendinti.

 HPPB projektai yra nacionalinio ir tarptautinio lygmens. Abejų lygmenų projektai vykdomi bendradarbiaujant su organizacijomis. Įsijungdama į bendradarbiavimą, HPPB siekia a) sustiprinti jau vykdomų visuomenei naudingų veiklų poveikį bei b) efektyviau panaudoti savo išteklius paramai. 

 

SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ LIETUVOJE

Siekdama efektyviau panaudoti socialinei paramai skiriamus išteklius, HPPB  inicijavo bendradarbiavimą su Lietuvos socialinės veiklos nevyriausybinėmis vaikų ir jaunimo organizacijomis. Bendradarbiavimo sritys: socialinė parama ir švietimas.

Socialinės atsakomybės sritimi HPPB apsibrėžė rūpestį kokybišku vaikų ir jaunimo maitinimu. Per keletą metų HPPB rėmė vaikų dienos centrų parengtus papildomo vaikų maitinimo ir kulinarijos įgūdžių ugdymo veiklas, plėtė partnerių ratą ir didino skiriamos paramos apimtis. Sukaupta bendradarbiavime patirtis įgalino HPPB parengti ir įsipareigoti trijų metų trukėms bendradarbiavimo programai "Pamaitink mane geriau!"  Į programą įsijungė iš viso 29 vaikų ir jaunimo organizacijos iš 18 Lietuvos savivaldybių. Programos aprėptis - daugiau nei vienas tūkstantis Lietuvos vaikų, kurie buvo papildomai maitinami, mokėsi sveikai maitintis ir patys gaminti. Programoje dalyvaujančioms vaikų ir jaunimo organizacijoms HPPB pervedė iš viso daugiau nei 180 tūkst. eurų. Programa įgyvendinta 2012-2014 m. Užbaigus trijų metų trukmės ciklą, vyksta rezultatų vertinimas ir konsultacijos su ekspertais dėl bendradarbiavimo socialinėje partnerystės srityje gairių.

Be šios partnerystės veiklos socialinės atsakomybės srityje, HPPB gauna paramos dėvėtais drabužiais prašymų iš socialinės veiklos organizacijų, dirbančių su žmonėmis iš socialinės rizikos grupių, pvz., Raudonojo Kryžiaus, dirbančio su pabėgėliais. HPPB pagal galimybes stengiasi šiuos prašymus patenkinti ir suteikti paramą dėvėtais drabužiais.

Švietimo srityje HPPB dalyvauja partneriu įgyvendinant globaliojo švietimo projektus. 2015 m., bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerijos įstaiga Ugdymo plėtotės centras, vykdomi du projektai, skirti mokyklų vadovams ir mokytojams dalykininkams. Projektų tikslas: skleisti globalųjį švietimą Lietuvos mokyklose, kaip tai numatyta nacionalinėje koncepcijoje. Šiuos projektus remia Lietuvos Užsienio reikalų ministerija bei Europos Komisija.

TARPTAUTINIAI PARTNERYSTĖS PROJEKTAI

Tarptautinio lygmens projektai dažniausiai įgyvendinami tarptautiniame Humana People to People judėjimo narių bendradarbiavimo tinkle, todėl vadinami partnerystės projektais.  Svarbiausios bendradarbiavimo šiame solidarumo tinkle sritys yra keturios: a) parama smulkiesiems žemdirbimas - Fermerių klubai, b) pagalba vaikams ir bendruomenei,  c) kova su epidemijomis ir d) švietimas. Humana People to People judėjimo narių partnerystės veiklos labai išplėtotos.

2017 m. HPPB yra partnerė įgyvendinant partnerystės projektus:

 Afrikoje 

Bissau Gvinėjoje: Bisoros pagalba vaikams; Bendruomenės sveikatos darbuotojas  - iš viso 3 projektai.

Kongo: Pagalba vaikams ir bendruomenei, Mokytojų koledžas  - iš viso 4 projektai.

Mozambike: Mokytojų rengimo ir profesiniai koledžai, One World universitetas, Kova su epidemijomis, Fermerių klubai (bendrovės)  - iš viso 8 projektai.

Namibijoje: Pagalba vaikams ir bendruomenei, Kova su epidemijomis, Onambelelos Namibijos Humana pradinė mokykla  - iš viso 9 projektai.

Zambijoje: Pagalba vaikams ir bendruomenei, Malambanyama vaikų namai  - iš viso 7 projektai.

Zimbabvėje: Pagalba vaikams ir bendruomenei, Ponesai Vanhu jaunimo mokykla ir technikos koledžai, Fermerių klubai (bendrovės)  - iš viso 9 projektai.

 Azijoje

Indijoje: Bendruomenės stiprinimas, Kova su epidemijomis ir Fermerių klubai (bendrovės) - iš viso 13 projektų.

Kinijoje: Ikimokyklinis ugdymas, Fermerių klubai; Kova su epidemijomis, Darbuotojų mokymas - iš viso 11 projektų.

 Lotynų Amerikoje

Brazilijoje: Fermerių klubai (bendrovės) - iš viso 6 projektai. 

Partnerystė su Lietuvos vaikų ir jaunimo organizacijomis

Nuo pirmųjų veiklos Lietuvoje metų HPPB suteikdavo paramą paramos prašančioms socialinės veiklos organizacijoms, dirbančioms su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais. Tuo pačiu HPPB ieškojo būdų, kaip tai daryti efektyviau. 2007 m. HPPB organizavo projektų konkursą ir pakvietė socialinės veiklos vaikų ir jaunimo organizacijas pateikti projektinius pasiūlymus paramai gauti. Atrinkus gautus projektus, parama buvo skirta trims vaikų ir jaunimo organizacijoms. Ieškodama veiksmingesnio teikiamos paramos panaudojimo, 2009 m. HPPB inicijavo ir įgyvendino vidurinėje mokykloje bandomąjį projektą „Alkanas vaikas mokytis negalvoja“. Šiame projekte 25 mokiniai iš neturtingų šeimų gaudavo mokyklos valgykloje nemokamus papildomus pietus. Įvertinus bandomojo projekto rezultatus ir ekspertų rekomendacijas, socialiniais partneriais buvo pasirinkti vaikų dienos centrai.

2010 m. HPPB parengė socialinės partnerystės programos gaires ir pakvietė vaikų organizacijas pateikti projektinius pasiūlymus ir įsipareigojo vieno projekto įgyvendinimui skirti iki 7 tūkstančių litų. Įvertinus gautas paraiškas, HPPB pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 11 vaikų dienos centrų ir skyrė paramą jų projektų įgyvendinimui, iš viso per 70 tūkst. litų.  2011 m. HPPB bendradarbiavo ir rėmė jau 22 vaikų ir jaunimo organizacijas. Įvertinus rezultatus ir partnerių atsiliepimus, HPPB inicijavo ilgalaikės, keleto metų trukmės programos „Pamaitink mane geriau!” gairių svarstymą ir 2012 m. įsipareigojo remti partnerių trijų metų trukmės projektus. 2012 m. programoje dalyvavo ir paramą savo projektų įgyvendinimui gavo 27 vaikų ir jaunimo organizacijos. Gavus Šiaurės ministrų tarybos paramą, vaikų organizacijų darbuotojams buvo suorganizuoti trys praktiniai kulinarijos užsiėmimai, kuriuos vedė namų ekonomikos ekspertės iš Suomijos organizacijos „Marta“. Kulinarijos pedagogikos užsiėmimai įvyko Kaune, Marijampolėje ir Vilniuje. Seminare Vilniuje dalyvavo Estijos ir Latvijos vaikų ir jaunimo organizacijų darbuotojai.

2013 m. prie programos prisijungė dar dvi organizacijos naujokės, tad dabar programoje „Pamaitink mane geriau!” bendradarbiauja iš viso 29 vaikų ir jaunimo organizacijos, veikiančios 18 Lietuvos savivaldybių. Programa aprėpia per vieną tūkstantį Lietuvos vaikų, kurie vaikų organizacijose būna ne tik užimti, bet gauna skaniai ir sveikai pavalgyti, o kulinarijos užsiėmimuose mokosi pasigaminti skanaus ir sveiko maisto ir jį gražiai suvalgyti. 2013 m. HPPB programos „Pamaitink mane geriau!” projektų įgyvendinimui skyrė per 213 tūkst. litų, kurie pervedami vaikų organizacijoms partnerėms pagal sutartis.

Programa „Pamaitink mane geriau!”  buvo parengta ir vykdoma konsultuojantis su Socialinės ir apsaugos ir darbo ministerija. Programos strategija: remti vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą ir prisidėti prie vaikų iš neturtingų ir socialinės rizikos šeimų papildomo maitinimo ir kulinarijos įgūdžių ugdymo. Parama teikiama vaikų organizacijoms įgyvendinti jų parengtus pagal programos gaires projektus.

Programos partneris Lietuvos sveikatos mokslų universitetas stebi dalyvaujančių programoje vaikų mitybą ir organizuoja kasmetines jų apklausas. Šių apklausų rezultatai leis tiksliau įvertinti įvykusius pokyčius, programos naudingumą bei planuoti socialinės partnerystės strategiją ateityje.

Žemdirbių klubai

2015 m. HPPB yra partneris įgyvendinant iš viso 12 Žemdirbių klubų projektų Brazilijoje, Indijoje, Kinijoje, Mozambike ir Zimbabvėje 

Lietuvoje klimato kaita reiškia Kalėdas be sniego. Šilto klimato šalyse keičiantis klimatui sausros užsitęsia, o liūtys prapliumpa ne visai įprastu metu. Be to, netikėtai prapliupę liūtys būna neįprastai smarkios. Netikėtai prapliupę liūtys ar užsitęsusi sausra sunaikina pasėlius. Kaime, kur dauguma gyventojų tradiciškai verčiasi žemdirbyste, derlius būna per mažas net žemdirbio šeimai sočiai pavalgyti. 

Parama smulkiesiems žemdirbiams yra viena veiksmingiausių priemonių kovoje su maisto pasaulyje trūkumu, kas labai svarbu itin neturtingose šalyse, kur gyventojų skaičius auga labai sparčiai. Tarptautinio Humana People to People judėjimo narės organizacijos rengia ir vykdo paramos žemdirbiams projektus, kuria vadinami Žemdirbių klubais. Bendrieji Žemdirbių klubo tikslai yra įgalinti žemdirbius susikurti tokias ūkininkavimo sąlygas, kuriomis kiekviena šeima išsiaugintų sau pakankamai maisto, o turėdama jo perteklių - parduotų ir daugiau užsidirbtų. Klubo veiklos organizuojamos (1) išnaudojant paramos kaimui programų paramą ir (2) bendradarbiaujant su kitais ūkininkais. Įsijungę į nacionalinę paramos žemdirbiams programą, klubo nariai papildo programą savo patirtimi. Bendradarbiaudami tarpusavyje žemdirbiai išsideri geresnes sąlygas, pvz., iš derliaus supirkėjų ar vežėjų.  

Organizaciniu požiūriu, Žemdirbių klubas yra 250 narių vienijanti vietos veiklos grupė. Grupės vadovas rūpinasi bendrų veiklų ir mokymų organizavimu. Vieno visiems klubams privalomo veiklų sąrašo nėra. Kiekvienas klubas vykdo keletą veiklų, kurias pasirenka klubo nariai. Viename klube nariai užsiima pasėliais ar gyvulininkyste, o kitome - šulinio ir tualeto statybomis. Be šių darbų, Žemdirbių klubas organizuoja bendruomenės susirinkimus ir mokymus apie gyvenamosios aplinkos tausojimą, sveikatą ir pan. 

Žemdirbių klubuose dauguma narių yra ūkininkaujančios moterys, tad paramos žemdirbiams projektai veiksmingai įgalina kaimo moteris. 

2015 m. HPPB bendradarbiauja įgyvendinant iš viso 12 Žemdirbių klubų projektų:

Afrikoje: vienas projektas Mozambike ir keturi Zimbabvėje. 

Azijoje: vienas projektas Indijoje ir vienas Kinijoje.

Lotynų Amerikoje: 5 projektai Brazilijoje. 

Kova su ligomis

2017 m. HPPB bendradarbiauja įgyvendinant 12 kovos su epidemijomis projektų penkiose šalyse: Kinijoje, Indijoje, Mozambike, Namibijoje ir Zimbabvėje. Be šių projektų, HPPB įgyvendina trijų su puse metų trukmės kovos ŽIV/AIDS projektą Kinijoje, Butuo apskrityje, kurį remia Europos Komisija.

"Žmonės tik patys gali įveikti ŽIV/AIDS epidemiją". Šis teiginys yra Humana People to People kovos su epidemijomis projektų esminis principas. Šį principą patvirtina per daugiau nei penkiolikos metų sukaupta praktinės veiklos patirtis. Per penkiolika metų ištobulinti veiklos metodai dabar sėkmingai pritaikomi kovos su maliarija ir ŽIV projektuose, kurie sėkmingai įgyvendinami skirtingose pasaulio šalyse kaimo vietovėse ar didžiųjų miestų lūšnynuose. 

Žmonijai vis dar nepavyksta sukurti veiksmingos vakcinos nuo ŽIV. Neturtingose šalyse, ten, kur vyriausybės stokoja išteklių visuomenės sveikatos švietimui bei sveikatos apsaugai, ten ŽIV, ar bet kuris kitas virusas, išplinta kaip maras ir ilgam sutrikdo bendruomenių ir ištisų tautų raidą. Infekcijai pasklidus kaip epidemijai, kova su ja tampa itin sudėtinga. Kol vakcina bus sukurta, jei iš viso, įveikti ŽIV epidemiją pajėgūs tik sąmoningi ir mobilizuoti žmonės. Viena iš svarbiausių pergalės kovoje su epidemija sąlygų yra tinkamas gyventojų švietimas apie mirtiną virusą bei jo perdavimo būdus. Humana People to People judėjimo organizacijų kovos su epidemijomis projektuose svarbiausios veiklos yra vietos gyventojų švietimas jiems suprantamu būdu apie virusą bei gyventojų mobilizacija kovai su epidemija.

Humana People to People sukurtas kovos su epidemijomis projekto modulis suplanuotas taip, kad kovoje su mirtinu virusu užkirstų kelius infekcijai, o – padėti susirgimuose, kurie prasideda, kai virusas pradeda veikti. Per daugiau nei penkiolika metų, Humana People to People organizacijų kovos su epidemijomis darbuotojai konsultavo daugiau kaip 10 milijonų žmonių, kad išmokytų ir įtikintų juos pasirūpinti savo sveikata ir veikti drauge su kitais: saugotis neužsikrėsti pačiam ir neužkrėsti kitų.

 

Kova su ŽIV projektas Kinijoje, Butuo, 2015

 

 

 

Projektas vykdomas 2014 -2017 m. laikotarpiu.
Projekto įgyvendinimą remia Europos Komisija.

Švietimas apie ŽIV bei testavimas yra būtinos veiklos organizuojant pagalbą jau infekuotiesiems vietos gyventojams bei sveikųjų apsaugą nuo ŽIV epidemijos. Šiame projekte gyventojai informuojami apie apie ŽIV virusą, jo išplitimo pavojus bei apsisaugojimo priemones. Vietos gyventojai ne tik sužino apie ŽIV jų gyvenoje aplinkoje, bet ir paraginami čia pat pasitikrinti ar nėra užsikrėtę ŽIV virusu. Nors ŽIV testavimas yra gana sudėtinga biologiniu bei psichologiniu požiūriais procedūra, tačiau šiame projekte taikomas supaprastintas ŽIV testavimo metodas, kuris gali būti atliektas namų sąlygomis. Atlikus testą ir kilus įtarimui dėl infekcijos ŽIV virusu, žmogu būtina kreiptis į vietos ligoninę ir ten atlikti išsamų tyrimą.

Butuo kovos su ŽIV projektas yra pirmasis kovos su epidemija projektas, kuriame Kinijos nevyriausybinės organizacijos darbuotojai vyksta į tolimus kaimus kalnuose ir ten konsultuoja vietos gyventojus apie ŽIV/AIDS pavojus bei atlieka pirminį testavimą namų sąlygomis.

 

 

 

Ši publikacija parengta įgyvendinant projektą „Sustiprinti dvi vietos nevyriausybines organizacijas ir taip suteikti paramą Butuo apskrities (Kinijos apskritis, kurioje ŽIV išplitęs ypatingai plačiai) Yi tautinei mažumai kovoje su epidemija“, pagal Europos Sąjungos Išorės Veiksmų Paramos kontraktą DCI-NSAPVD/2013/316-080, kurio įgyvendinimui buvo gauta Europos Sąjungos finansinė parama. Už šio dokumento turinį išimtinai atsako autoriai, leidinys negali būti laikomas atspindintis oficialią Europos sąjungos poziciją.

 

 

 

Pagalba vaikams ir bendruomenėms

2015 m. HPPB remia pagalbos vaikams ir bendruomenės vystymo projektus Bisau Gvinėjoje, Brazilijoje, Indijoje, Namibijoje, Zambijoje ir Zimbabvėje 

 Pagalbos vaikams projektų esminis tikslas yra stiprinti šeimas ir bendruomenes vykdant plačiai aprėpiančią programą, kurios svarbiausias principas: norint išauginti vaikus, reikia stiprinti visą bendruomenę. Programoje bendruomenės ar kaimo šeimos yra įtraukiamos spręsti drauge sveikatos, sanitarijos, pajamų, švietimo, statinių, aplinkosaugos ir vaikų dalyvavimo klausimus.

 Pagalbos vaikams programoje organizuojami susitikimai pasikalbėti apie sveikatą, mitybą, higieną, aplinkosaugą, taip pat organizuojami gerbūvio statybos darbai bei talkos. Organizuojant darbus labai svarbi vietos pradinė mokykla, kuri įtraukia mokytojus, tėvus ir vaikus. Daugiausia Pagalbos vaikams projektų vykdoma kaimuose. Daugiau informacijos apie Pagalbos vaikams ir bendruomenės vystymo projektus galima rasti HPP Federacijos tinklapyje www.humana.org.

  

Bissora (Bissau Gvinėja) Pagalvos vaikams projektas 

1421 moterų sutelktos į 40 moterų klubų, kurie remia narių moterų pastangas gauti daugiau pajamų iš daržininkystės.

Oio ir Quinara regionuose vykdoma sanitarijos programa: statomi bendro naudojimo tualetai, organizuojama jų priežiūra bei kalbamasi su gyventojais apie higieną ir sveikatą.

Oio regione organizuojami dviejų savaičių ikimokyklinio ugdymo pedagogų tobulinimo kursai, kuriuos remia regiono ministerija. Vietos komitetai gauna žinių kaip tinkamai pasirūpinti vaikų ikimokykliniu rengimu.

 Buvo suorganizuota Tėvų asociacija ir išmokyti jos komitetai, kurie stiprintų tėvų atsakomybę už savo vaikų mokyklą ir užtikrintų, kad mokyklos būtų geriau aprūpinamos.

 Parengtas vietos mokyklos valdymo vadovėlis. Parengiamieji darbai labai sustiprino Bissau Gvinėjos Humanos darbuotojų gebėjimus.

 Profesinės mokyklos mokiniai buvo pasamdyti suremontuoti Cacheu mokyklą. Mokyklos remonto kontraktas užtikrino jiems darbą bei davė profesinio pasitobulinimo galimybę.

 Jaunimui buvo organizuota sveikatingumo ir supratimo apie sveikatos saugojimą gebėjimų didinimo kampanijos.

Подкатегории

Проекты

Bendraukime